תנאי שימוש באתר – Bed-Games

אתר האינטרנט Bed Games (להלן "האתר") מציע לגולשים מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים, במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

כללי

השימוש באתר והקנייה בו הינם כפופים לתנאים המפורטים בתקנון הזה. בבקשה, קראו תקנון זה בעיון, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתכם לתנאים הכלולים בו כלשונם. האמור בתקנון זה, הינו מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. המשתמשים באתר לכל צורך שהם הינם בגיל 18 ומעלה, בעלי תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף או חשבון בפייפאל פעיל.

עדכון תנאי השימוש – תקנות האתר

האתר רשאי לשנות את כל הוראות תקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי בלבד.
אנו נציב את תנאי השימוש המעודכנים באתר והם יכנסו לתוקף בתוך 14 (ארבעה עשר ימים) ימים מהיום בו הם פורסמו לראשונה.

הגבלת השימוש באתר

א. המשתמש באתר זה לא מורשה להעתיק, ו/או לשכפל, ו/או לפרסם, ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל חומר מהאתר. האתר אוסר על כל משתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או בדרך עקיפה, בכל המידע הקיים במאגרי הנתונים של אתר.

ב. חופש הביטוי הוא חלק מאבני היסוד של האתר, אך יחד עם זאת, גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, נמנע ממך מלפרסם באתר את התכנים (מוצרים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או גס, ו/או מאיימים,ו/או גזעניים, ו/או מוציאי לשון הרע,ו/או מעודדים לביצוע עבירות,ו/או פליליות או אזרחיות,ו/או פוגעים בפרטיות,ו/או מזיקים,ו/או פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים איזו הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי ו/או שיווקי כלשהו. כל התכנים אשר זכויות הקניין הרוחני אינן שייכות לך. כל התכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. כל התכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום ולמקום בו אתה נמצא. האתר רשאי לסרב לפרסם את התכנים, אשר לדעתו מפרים כל דבר מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי ו/או באיזה צד כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור באתר

כתנאי לשימוש באתר אתה מתחייב כלפיו לחלוטין, שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע,ו/או התוכנה, ו/או המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

אחריות האתר

א. המידע, ו/או אביזרי המין והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות.

בעלי האתר, ו/או כל מי שמטעמו, רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא שום הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך שום טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בכלל, בגין ביצוע שינויים כאמור, ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

כל הודעה ו/או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים, ו/או הפורומים, ו/או הרשתות והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן.

האתר אינו מתחייב בכלל, על כך, כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

ב. האתר לא מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו,ו/או יינתנו כסדרם בלא הפסקות,ו/או יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית,ו/או פירצות,  למחשבי האתר ו/או מפני נזקים, ו/או קלקולים,  ו/או תקלות, ו/או כשלים בחומרה, ו/או בתוכנה, ו/או בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר, מי מספקיו ו/או מי שמטעמו.

ג. בשום נסיבות כלשהן, לא תחול על האתר ו/או מי שמטעמו, אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, ו/או עקיף, ו/או דמי נזיקין עונשים, ו/או נזק מקרי,ו/או מיוחד,ו/או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, ו/או אובדן הנתונים ו/או אובדן הרווחים, הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש,ו/או בביצועי האתר, ו/או בגין עיכוב בשימוש, ו/או באי יכולת להשתמש באתר, ו/או באספקה ו/או באי אספקה של שירותים, ו/או בכל מידע, ו/או תוכנה,ו/או מוצר,ו/או שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אם אתה לא  שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב לנו בטופס, בדף צור קשר ונבחן את כל טענותיך בקפידה.

שינוי השירותים והפסקתם

האתר רשאי להפסיק, בכל זמן נתון, את כל הפעילות בו והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים ו/או אליו, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת.

האתר רשאי לסרב להעניק כל גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש שהיה או שיהיה רשום לאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא שום התראה מוקדמת בכלל.

האתר יוכל לשנות מרגע לרגע, את המבנה שלו, לרבות המראה שלו, התכנים שלו, ו/או היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא שום צורך להודיע, ו/או להתריע, על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין כל השאר, בהתחשב באופי הדינמי והמשתנה של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו ובכלל.

מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות,ו/או שגיאות, ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיוצא בזה.

לא תהיה לך כל טענה, ו/או תביעה, ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור, ו/או תקלות שיתרחשו עקב הביצוע שלהם.

הזכויות באתר

א. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר,ו/או התוכנה, ו/או היישום,ו/או קוד המחשב, ו/או הקובץ הגרפי,ו/או הטקסט ו/או כל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לאתר Bed Games בלבד.

ב. אין להעתיק, ו/או לשכפל, ו/או להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י האתר.

ג. סימני המסחר באתר הם קניינו של האתר בלבד ו/או – במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים – ו/או קניינם של מפרסמים אלו.

ביטול רכישה

1. ניתן לבטל רכישה בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזה המקורית, הראשונית, השלמה.

2. לצורך ביטול עליך לפנות בכתב לכתובת הדוא"ל [email protected] לאחר בירור הפנייה שלך, תצטרך להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תסופק לך.

ניתן להחזיר, מוצרים אשר הם חדשים בלבד, באריזתם המקורית בלבד.

3. במידה והמוצר נבדק על ידי צוות האתר ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה השלמה, ו/או המקורית, לרבות ובנוסף, כל מרכיבי המוצר והאריזה למיניהם, אין צוות האתר, מחוייב כלל לאשר את ההחזרה ובמקרה כזה, צוות האתר ישלח את המוצר חזרה ללקוח.

4. לאחר החזרת המוצרים ובדיקתם על ידי צוות האתר, יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, הנמוך מביניהם.

בנוסף, תנוכה גם עלות שליחת ההחזרה אולם דמי משלוח לא יזוכו (במידה וקיימת ויש דמי משלוח).

5. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת, לא היו תקינים בזמן קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

6. בכל מקרה של בקשה לביטול איזו עסקה, שלא בגלל פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, ו/או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית בלבד, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול, מכל מין ו/או סוג שהוא לספק ממנו נרכש המוצר ועל חשבונו.

אחריות מוצרים

 1. חנות הסקס ואביזרי המין Bed Games, אינה מייצרת את המוצרים, ואינה נושאים באחריות לטיבם, לתכונותיהם, ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים לעיל.
  לעיתים קרובות, יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
 2. כל המוצרים באתר מוצגים בתום לב בלבד, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד צוות האתר לגבי האופי של המוצרים, ו/או תכונותיהם, ו/או טיבם, ו/או שמות היצרנים וכיוצא בזה.
  אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך לקבל החזר או להחליפם כמו שרשום לעיל סעיף 2.
  האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם,לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, במידה ויש, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים בלבד, של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם (אם יש).
  היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם, את כל החובות המוטלות על "עוסק" וכן על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 3. בשום נסיבות אלה לא תחול על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם שום אחריות כלשהי, בגין נזק ישיר, ו/או עקיף,ו/או דמי נזיקין עונשים, ו/או נזק מקרי, ו/או מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים, הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם ו/או באי אספקתם של המוצרים ו/או השירותים, ו/או בכל מידע,ו/או תוכנה, ו/או מוצר,ו/או שירות וגרפיקה נלווים שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בחנות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל צוות האתר, ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
  אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר/חנות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו בטופס, בעמוד צור קשר ונבחן את פנייתך בקפידה.
  צוות האתר או כל מי שמטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי נכון, בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי ו/או כל צד שהו, בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 4. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Bed Games ו/או כל מי שמטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 5. התמונות באתר מייצגות את ההמחשה לצורת המוצר וגם צבעו יכול להיות שונה.

פרטיות

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של האתר Bed Games. האתר לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי . למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל את כל הפרטים הדרושים להזמנה.

ב. האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים באתר, ו/או מסר שיווקי ו/או פרסומי, ו/או חידושים באתר, ו/או פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיוצא בזה.

ג. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום ו/או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך, בהודעה חוזרת לדואר האלקטרוני ששלח אלייך את ההודעה שקבלת.

ד. האתר מקדיש משאבים אדירים מאוד ונוקטת אמצעים חמורים מאוד למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים בכלל ובפרט.

עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט.

על כן, אתה מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה נגד האתר, ו/או מי מטעמו עקב פגיעות,ו/או תקלות ו/או שיבושים כאמור.

שאלות ויצירת קשר

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של האתר, 24 שעות, 6 ימים בשבוע באמצעות הטופס באמצעות עמוד צור קשר.

אספקת מוצרים

אספקת כל המוצרים המוזמנים באתר מתבצעת ע"י דואר שליחים של רשות הדואר ו/או ע"י חברת שליחויות פרטית (לבחירת האתר) עד לבית הלקוח, במקרה של מערכות מורכבות ומסכים, וע"י משלוח חבילות של רשות הדואר לכל שאר הפריטים.

מחירי המוצרים

כל המחירים באתר הינם בשקלים ישראלים חדשים וכוללים מע"מ, כברירת מחדל, אלא אם צויין אחרת .

דין ושיפוט

הדין החל על ההזמנות שלך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

Who we are

Our website address is: https://bed-games.com.

All products on the site are not of the site but of suppliers and / or third parties.
The site assumes no responsibility for any matter or thing that occurs on the site or off the site to surfers and / or purchasers, because of the content and / or the products on the site and all other things on the site, and neither surfer nor purchaser has any right to sue the site owners.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Bed Games Privacy Policy

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from https://bed-games.com/ (the “Site”).

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

– “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

– “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.
– “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.
[[INSERT DESCRIPTIONS OF OTHER TYPES OF TRACKING TECHNOLOGIES USED]]

Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers [[INSERT ANY OTHER PAYMENT TYPES ACCEPTED]]), email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information.”

[[INSERT ANY OTHER INFORMATION YOU COLLECT: OFFLINE DATA, PURCHASED MARKETING DATA/LISTS]]

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:
Communicate with you;
Screen our orders for potential risk or fraud; and
When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.
[[INSERT OTHER USES OF ORDER INFORMATION]]
We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).
[[INSERT OTHER USES OF DEVICE INFORMATION, INCLUDING: ADVERTISING/RETARGETING]]

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example, we use Shopify to power our online store–you can read more about how Shopify uses your Personal Information here: https://www.shopify.com/legal/privacy. We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site–you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

[[INCLUDE IF USING REMARKETING OR TARGETED ADVERTISING]]
BEHAVIOURAL ADVERTISING
As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

You can opt out of targeted advertising by:
[[
INCLUDE OPT-OUT LINKS FROM WHICHEVER SERVICES BEING USED.
COMMON LINKS INCLUDE:
FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING – https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
]]

Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

DO NOT TRACK
Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

[[INCLUDE IF LOCATED IN OR IF STORE HAS CUSTOMERS IN EUROPE]]
YOUR RIGHTS
If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

DATA RETENTION
When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

[[INSERT IF AGE RESTRICTION IS REQUIRED]]
MINORS
The Site is not intended for individuals under the age of [[INSERT AGE]].

CHANGES
We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

CONTACT US
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at [email protected] or by mail using the details provided below:

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה ריקההמשיכו לקנות
  ×
  ×

  עגלת קניות